Lesreglement Padel

Artikel 1.
Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten. De overige 10 minuten mogen de cursisten gebruik maken van de baan om vrij te spelen.

Artikel 2.
Cursisten dienen zich voor iedere nieuwe lessenreeks opnieuw op te geven. Alle lespakketten bestaan uit 9 padellessen.

Artikel 3.
Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist en zal niet worden ingehaald. De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de cursist of de in artikel 5 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lessenreeks alsnog worden ingehaald.

Artikel 4.
Er wordt geen lesgegeven:
-in de zomervakantie (basisschool regio midden)
-in de kerstvakantie
-in de voorjaarsvakantie
-in de officiële meivakantie, dus één week(basisschool regio midden)
-op Koningsdag
-1e en 2e Paasdag

In de overige vakanties en op overige feestdagen wordt wel lesgegeven, tenzij de trainer anders beslist. De trainer kan hier alleen van afwijken als de lesuitval geen belemmering vormt voor het geven van het afgesproken aantal lessen in de daarvoor beschikbare periode.

Artikel 5.
Tennisschool TennisTime streeft er naar om alle lessen, die verregend op een andere (nader af te spreken) tijd opnieuw te geven, echter met dien verstande dat de bindende afspraak tussen partijen is, dat 2 regenlessen 1 inhaal les opleveren met een maximum van 2 inhaallessen. Aan het einde van de lessenreeks zal dus niet meer dan 2 inhaallessen worden ingehaald.

Artikel 6.
Voor jeugdleden geldt: Bij uitval vanwege slechte weersomstandigheden worden door de trainer alternatieve lessen gegeven(zoals bijv. conditietraining, theorieles, enz.). Deze lessen gelden niet als ‘vervallen lessen’. Hiervoor stelt de club een ruimte beschikbaar.

Artikel 7.
De cursist kan een aan hem/haar gegeven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 11.

Artikel 8.
Indien de cursist middels het ingevulde inschrijfformulier zich opgeeft voor lessen dan is de cursist verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen.

Artikel 9.
Betaling van het lesgeld kan door het voldoen van een factuur die door Tennisschool TennisTime wordt opgemaakt. Hierbij kan de cursist de keuze maken uit een maandelijkse of eenmalige betaling.

9 lessen betaling in termijnen (3 maanden)

9 lessen eenmalige betaling

Door het indienen van het ondertekende inschrijfformulier, is de cursist een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt de cursist geen gebruik van het recht op deelname aan padellessen. De betaling dient binnen 14 dagen te worden voldaan door de cursist. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn is voldaan, zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10.
Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de training:

  1. worden verzorgd door een vervangende trainer.
  2. op een, in overleg te bepalen, later tijdstip worden ingehaald

Artikel 11.
Bij voortijdige beëindiging van de lessenreeks door de cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. Na overleg met de trainer is het mogelijk een vervanger te sturen van gelijke sterkte (in verband met groep sterkte). Een senior lid regelt een eventuele financiële regeling zelf met zijn/haar vervanger. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen de cursisten vastgesteld.

Artikel 12.
Tennisschool TennisTime zal de groepsindeling zo goed mogelijk verzorgen. Het is mogelijk dat tussentijdse groepswijzigingen plaatsvinden indien TennisTime dit wenselijk en mogelijk acht. De betreffende cursisten worden hier door TennisTime vroegtijdig van op de hoogte gebracht.

Artikel 13.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

Artikel 14.
Zowel ‘’leden’’ als ‘’niet leden’’ hebben recht op padelles bij Club Pellikaan Apeldoorn.

Artikel 15.
Indien het niet mogelijk is om aan het aantal personen te komen waarvoor de cursist zich heeft opgegeven voor de padelles, Zal het lesuur korter worden of zullen de cursisten een gedeelte bij moeten betalen. Dit in overleg met de tennisschool.

Artikel 16.
De trainer stelt zich niet aansprakelijk voor blessures/ongevallen die tijdens de les ontstaan, noch voor diefstal en beschadiging van eigendommen van cursisten.

Artikel 17.
Club Pellikaan Apeldoorn kan in uitzonderlijke gevallen in overleg met Tennisschool TennisTime besluiten, dat er wordt afgeweken van bovenstaande regels.